Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes..


Onze algemene voorwaarden zijn puur bedoeld om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Plaatst  u een order op BringBring bij een van de bezorgzaken dan gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. BringBring: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Klant: een ieder die middels het BringBring platform een bestelling plaatst en laat bezorgen.
 3. Bezorger: iedere natuurlijke persoon die in opdracht van de bezorgzaak aan klanten bestellingen bezorgt.
 4. Bezorgzaak: de partij waar de klant middels de BringBring platform bestelt en de bezorging* van de order faciliteert. *tenzij anders afgesproken
 5. Website (Platform): www.bringbring.nl.
 6. Bestelling: iedere bestelling van een bezorgzaak, geplaatst door een klant middels de website.
 7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 1.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek en gebruik van de website, iedere overeenkomst tussen de klant en bezorgzaak betreffende de levering van een bestelling en iedere rechtsverhouding tussen BringBring enerzijds en de bezorgzaak en klant anderzijds.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van BringBring worden afgeweken.
 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval dient in onderling overleg te worden getreden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 4. Op de website van BringBring bevinden zich bezorgzaken.
 5. Bezorgzaken verzorgen zelf de bezorging, BringBring geeft slechts uw reservering door aan desbetreffende bezorgzaak en fungeert enkel als bemiddelaar. (Productprijzen en bezorgkosten op de BringBring.nl website zijn prijzen opgegeven door betreffende bezorgzaak)

 

ARTIKEL 3. | OVER BringBring, BESTELLINGEN VAN DE KLANT EN UITVOERING DAARVAN DOOR DE BEZORGZAAK

 1. BRINGBRING exploiteert een online platform (de website) waarop klanten o.a. maaltijden, boodschappen en non-food items kunnen bestellen bij de op de website als beschikbaar aangeduide bezorgzaken. De klant voert de postcode in van het bezorgadres, waarna de bezorgzaken worden getoond waar de klant, een bestelling kan plaatsen.
 2. Een door een klant geplaatste bestelling wordt automatisch doorgezet naar de bezorgzaak dmv de door BringBring in gebruik gegeven (mobiele) applicatie. Hiermee accepteert de bezorgzaak de order.
 3. De geaccepteerde order wordt door de bezorgzaak zo spoedig (of op opgegeven tijd met marge van 30 min) en correct mogelijk afgeleverd.
 4. De order zal na acceptatie door de bezorgzaak tussen de 45-90 min (of op opgegeven tijd met marge van 30 min) worden bezorgd bij de klant. Indien de levering vertraging oploopt, hetzij door tijdelijk niet in voorraad, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan direct op de hoogte worden gesteld door de bezorgzaak.
 5. Bezorgkosten variëren per bezorgzaak. Bezorgkosten kunnen worden vermeerderd aan de hand van geografische afstand tussen bezorgzaak en consument.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING NA PLAATSEN VAN EEN BESTELLING

 1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 10 minuten gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits het om een maaltijd order gaat en deze nog niet is bereid door het restaurant. U dient zelf contact te nemen met de bezorgzaak om de annulering door te geven.
 2. Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een product tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan z.s.m. door de bezorgzaak op de hoogte gebracht. In dat geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 3. Bij het annuleren van een elektronische betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling, word het krediet bedrag binnen 14 werkdagen teruggestort op het rekeningnummer waarmee is betaald.

 

ARTIKEL 5. | PRIJS, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN DOOR DE KLANT

 1. Ten aanzien van betalingen is de klant uitsluitend gehouden tot betaling van de prijs van de bestelling, bezorg en eventuele transactiekosten. De door de klant verschuldigde totaalprijs, inclusief btw*, transactie en bezorgkosten, wordt uitdrukkelijk bij het plaatsen van de bestelling vermeld.
 2. Betaling door de klant dient te geschieden volgens de door de klant geselecteerde betaalmethode; middels iDeal, Creditcard, Paypal of andere elektronische opgegeven opties dan wel contant aan de bezorger. Indien de klant, in geval van contante betaling, zijn betalingsverplichtingen jegens de bezorger niet nakomt, is de bezorger gerechtigd de bestelling niet af te leveren.
 3. Online betalingsmogelijkheden van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas bezorgt zodra de betaling volledig is voldaan en op onze rekening is bijgeschreven.
 4. Wanneer de online betaling niet binnen 10 min is voldaan, wordt de bestelling geannuleerd.
 5. De bij de artikelen genoemde prijzen en andere genoemde prijzen zijn in ? (Euro) incl. BTW.
 6. BringBring is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, type- en/of programmeer - of programmafouten op haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 7. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

 

ARTIKEL 6. | KLACHTBELEID VOOR KLANTEN EN BEZORGZAKEN

 1. Klachten in verband met het gebruik van de website of anderszins betrekking hebbend op de dienstverlening van BringBring, dienen per e-mail bij BringBring te worden ingediend, zo spoedig mogelijk nadat de klant cq. bezorgzaak, de klacht heeft geconstateerd.
 2. Bij BringBring ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 7. | LEVERING BEZORGZAKEN

 1. Bezorgzaken besteden het bezorgen van de bestellingen niet uit aan BringBring.
 2. Bezorgzaken streven ernaar om bestellingen in 45-90 minuten (of op opgegeven tijd met marge van 30 min), na ontvangst van de order te leveren.
 3. De bezorgzaak zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

ARTIKEL 8. | OVERIGE BEDINGEN OMTRENT AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING VAN BEZORGZAKEN

 1. BringBring draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van door de klant of bezorger verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De Bezorgzaak garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de eisen voor de consument.
 3. De onder 2. genoemde garantie geldt tot aan aflevering aan consument.
 4. Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt de klant een orderbevestiging van BringBring, als aankoopbewijs.
 5. Maaltijd bezorgzaken zijn aansprakelijk indien een geleverde maaltijd order niet op een degelijke juiste temperatuur word afgeleverd.
 6. De bezorgzaak organiseert de logistiek tussen product en consument. BringBring is nimmer aansprakelijk indien een geleverde zaak niet aan de eisen van een consument voldoet.
 7. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan eisen van de consument, zal de bezorgzaak de zaak binnen redelijke termijn daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, naar keuze van klant vervangen worden of zorgdragen voor herstel.
 8. Deze genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de klant of wanneer, zonder toestemming van de bezorgzaak, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de producten niet bestemd is.
 9. Onverminderd het bovenstaande is de bezorgzaak niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
 10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de bezorgzaak of zijn ondergeschikten.
 11. Het risico van beschadiging en/of vermissing te laat of niet leveren van producten berust bij de bezorgzaken tot het moment van bezorging aan de consument.

 

ARTIKEL 9. | PRIVACY KLANT

 1. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van BringBring en voor een correcte orderafhandeling doorgegeven aan de bezorgzaak waar de bestelling van klant is geplaatst. BringBring gebruikt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw privacy aantasten. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen

 

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan BringBring. Het is iedere bezoeker en gebruiker van de website verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de website. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van BringBring aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Heeft u vragen, klachten of opmerkingen, neem dan contact op met BringBring.

Ook interessant