Disclaimer & Privacy Policy

Wij waarderen uw privacy!


Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de BringBring.nl website (hierna: de website). De website is eigendom van PIXELDROPS B.V. (hierna: PIX). Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen. 

Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd www.BringBring.nl te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van de website geeft u daarmee aan onderhavige gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. PIX is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot de website te ontzeggen. 

Inhoud website

Via de website verstrekt PIX u informatie over haar producten en diensten. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Wijziging

PIX is te allen tijde gerechtigd de informatie op de website en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. PIX adviseert u de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen. 

Intellectueel eigendomsrecht

De op de website afgebeelde gegevens van bezorgzaken, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, woord- en beeldmerken, zijn geen eigendom van of in licentie bij PIX. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op PIX of op u.

U mag de inhoud van de website slechts gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. U mag, tenzij dit noodzakelijk is voor een normaal gebruik van de website of toegestaan is op grond van dwingend recht, de inhoud niet kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), vermenigvuldigen, doorsturen of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PIX. Evenmin is het toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PIX op de website een koppeling naar een pagina van de website van PIX te maken, de website van PIX aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

De informatie op deze website is bedoeld voor aankoop en logistieke verduidelijking. De website bevat geen advies en geen informatie die bedoeld is om als vervanging voor een deskundig, persoonlijk, advies te dienen. U wordt nadrukkelijk geadviseerd om een deskundig advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van informatie op de website.

PIX besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die op de website is vermeld. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. PIX is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan.

PIX aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites, waarnaar met een hyperlink of op een andere wijze wordt verwezen. Evenmin kan PIX instaan voor de kwaliteit en geschiktheid van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. PIX accepteert ook in dit verband geen enkele aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

PIX biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken toegankelijk zijn en/of functioneren van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. PIX accepteert ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de website.

Vanaf de website kunnen elektronische berichten naar PIX worden gezonden. Hoewel hieraan de grootst mogelijke aandacht en zorg wordt besteed, garandeert PIX niet dat naar haar toegestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig en volledig worden ontvangen en verwerkt. PIX aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

Plaatsing berichten 

De berichten die de bezoeker van de website achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van de website te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. de website staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. de website is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken. 

Beveiliging

www.BringBring.nl spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op de website gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de website worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Privacy Policy

De website respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. De website zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

De website gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

De website verkoopt uw gegevens niet

De website zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Advertenties

De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft de website geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van de website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van 'cookies' via de instellingen van uw browser uitschakelen. Het niet accepteren van 'cookies' kan er echter toe leiden dat u geen toegang (meer) heeft tot bepaalde pagina's van de website.

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Disclaimer en of Privacy Policy van de website , dan kunt u contact met ons opnemen. 

Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als u wenst te reageren op onze Disclaimer en of privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen; Per email: info@BringBring.nl

Ook interessant